Terungkap Wajah Aslinya !! Seekor Nyamuk Diletakkan Di Bawah Mikroskop, lalu Diperbesar 400 kali! Dan Inilah FAKTA yang Akan Mengejutkan Anda !!!

Posted on

Seekor Nyamuk jika dilihat dari mikroskop Tërnyata dì këpalanya tërdapat 100 mata.. Bërat nyamuk yg hanya 0,001 gram .Dì mulutnya ada 48 gìgì  …Dì dadanya ada 3 buah jantung!, dìtìap jantung ada 2 atrìum,2 bìlìk jantung ,dan 2 katup jantung

Nyamuk mëmìlìkì alat pëndëtëksì panas Dan nyamuk mëlìhat sëgala sësuatu dëngan pëndëtëksì panasnyaMëmìlìkì alat pëncaìr darah krn darah manusìa ìtu kasar bagì nyamuk agar bìsa mëngalìr dì bëlalaì nyamuk,dìa mëngambìl contoh darah dulu baru mulaì mënggìgìt

juga mëmìlìkì alat pëmbìus shg org yg dì ambìl darahnya tìdak mërasa sakìt saat prosës pëngambìlan darah,bëbërapa dëtìk këmudìan barulah ëfëk bìus ìtu hìlang Dan…Bëlalaì nyamuk mëmìlìkì 6 buah pìsau! 4 buah pìsau untuk mëmbuat luka bërbëntuk sëgì ëmpat sëdang 2 pìsau mëmbëntuk lubang sësuaì tabung pënghìsap darah

Dì kakì nyamuk tërdapat cakar dan tërdapat alat sëpërtì bëkam sëhìngga dapat mënëmpël dì tëmpat yg lìcìnMasya Allah sëmoga nyamuk yg këcìl ìnì bìsa mënambah këìmanan kìta kpd Allah, aamììn yaa Rabbal ‘aalamììn

Fìrman Allah Ta’ala ; SëSUNGGUHNYA ALLAH TìDAK SëGAN MëMBUAT PëRUMPAMAAN SëëKOR NYAMUK ATAU YANG LëBìH KëCìL DARì ìTU. ADAPUN ORANG-ORANG YANG BëRìMAN, MëRëKA TAHU BAHWA ìTU KëBëNARAN DARì MAHAPëNCìPTA. TëTAPì MëRëKA YANG KAFìR BëRKATA, “APA MAKSUD ALLAH DëNGAN PëRUMPAMAAN ìNì ? DëNGAN PëRUMPAMAAN ìTU BANYAK ORANG YANG DìBìARKAN-NYA SëSAT & DëNGAN ìTU BANYAK PULA ORANG YANG DìBëRì-NYA PëTUNJUK. TëTAPì TìDAK ADA YANG DìA SëSATKAN DëNGAN PëRUMPAMAAN ìTU SëLAìN ORANG-ORANG FASìK.
(Al Baqarah,26)

Masya Allah… Bënar2 Allah tdk përnah mëndzolìmì mahluknya, dì balìk sënjata nyamuk utk mënghìsap darah, Allah mëmbërì obat bìus utk mënjaga supaya manusìa tdk mërasa sakìt krn Allah maha tahu manusìa sulìt sëkalì mënghìndar dr gìgìtan nyamuk. Bërbëda dg hëwan laìnnya dì mana manusìa msh bs mënghìndar dr gìgìtan mìsal kalajëngkìng dll. Wallahua’lam